Studenti v průběhu praxe zpracovávají několik dokumentů, které slouží jako jeden z podkladů pro jejich průběžné i závěrečné hodnocení. Jde o následující dokumenty:

 1. Periodická zpráva z praxe
 2. Semestrální zpráva a analýza praxe
 3. Závěrečná souhrnná zpráva

Periodická zpráva z praxe

Zpráva je zpracovávána za účelem periodicky (zpravidla měsíčně) zhodnotit dané období praxe v organizaci.
Periodická zpráva slouží jako:

 • záznam o vykonané práci, problémech s ní spojených a o získaných znalostech, zkušenostech a dovednostech
 • podklad pro zpracování semestrální zprávy

Zpracování periodických zpráv podporuje studenty v kritickém hodnocení vlastní činnosti a při jejím zlepšování.

Semestrální zpráva a analýza organizace

Termín odevzdání: 12.1.2023

Doporučený rozsah 10-15 stran A4.

Co má zpráva obsahovat?

Analýza aktivit

Účel:

 • Podporovat schopnosti sebehodnocení a konstruktivní kriticismus
 • Analýza aktivit umožňuje získat zpětnou vazbu pro vztah mezi studijním oborem a dlouhodobou odbornou praxí.
 • Zamyšlení nad alternativami řešení, identifikace a analýza problémů při řešení úkolů. Sledování kompletních úkolů a s tím spojených výkonů studentů.

Způsob zpracování:

 • Studenti vypracovávají seznam aktivit a získaných zkušeností (komunikační schopnosti, rozhodování, týmová práce, získané znalosti z oblasti HW, SW, ekonomie, atd.) každý měsíc tak, aby mohli kriticky zhodnotit danou periodu.
 • Student si pro analýzu vybírá dvě ucelené aktivity v daném semestru, které analyzuje.

Analýza organizace

Účel:

 • Prozkoumat a analyzovat pracovní prostředí a porozumět širším aspektům fungování podniku.

Zdroje, ze kterých jsou čerpány informace musí být klasifikovány u jednotlivých bodů stupnící 0-5, kde 5 = zcela spolehlivá informace a 0 = vlastní intuice.

Prostředí
 1. Základní charakteristika podniku (předmět činnosti, počet zaměstnanců, obrat, počet lokalit,…)
 2. Souhrnné cíle podniku, dlouhodobá i krátkodobá strategie
 3. Klienti, produkty, dodavatelé, konkurence,…
 4. Struktura podniku, struktura “vašeho” oddělení
 5. Způsob řízení, styl managementu
 6. Širší aspekty, týkající se podniku (vlastnické vztahy, technologie, právnická pozice…)
 7. Vývojové trendy podniku
Informační zabezpečení

Existuje v podniku centrální informační systém? (zhodnoťte pouze vybranou skupinu otázek)

Ne:

 1. Je nějakým způsobem organizována podpora rozhodování managementu?
 2. Jakým způsobem jsou pořizována a zpracovávána data základních ekonomických agend?
 3. Způsobuje současný stav IS/IT podniku viditelné problémy?
 4. Jaká je podniková “atmosféra” pro rozvoj a investice do IS/IT?
 5. Připravuje se změna současného stavu – v jakém časovém horizontu?
 6. Jaké kroky byly dosud podniknuty v oblasti rozvoje IS (realizační tým, nákupy nových subsystémů,…)?

Ano:

 1. Typ používaného IS, dodavatel, provozovatel
 2. Jak dlouho je daný IS v provozu (resp. využíván)?
 3. Kdo zajišťuje provoz IS, modifikace?
 4. Jak je zajištěno, že IS je v souladu s cíli podniku?
 5. Existují (nebo plánují se) aplikace IS, které zvýhodňují podnik vůči konkurenci?
 6. Jakým způsobem podnik realizuje strategické řízení IS?
 7. Jak je IS využíván (kolika procenty):
  • managementem podniku
  • ostatními pracovníky podniku
 8. Jaká je podniková “atmosféra” pro rozvoj (a event. investice) do IS/IT?
 9. Připravuje se změna současného stavu IS – v jakém časovém horizontu?
 10. Jaké kroky byly dosud podniknuty v oblasti rozvoje IS (realizační tým, nákupy nových subsystémů,…)?
 11. Jaký objem investic (v procentech) byl v uplynulých dvou letech vložen do informačních systémů?
 12. Jaké procento obratu tato suma představuje?

Závěrečná souhrnná zpráva

Termín odevzdání: nejpozději 12. 5. 2023

Rozsah: cca 20 stran A4

Část I

Personální a společenské kompetenční oblasti
 1. Technické znalosti
  • Jakým způsobem jste měli možnost projevit při řešení svého úkolu dosažené technické znalosti získané během studia?
  • Museli jste si nějakým způsobem znalosti tohoto směru doplnit?
  • Měli jste možnost seznámit se s novinkami v této oblasti?
  • Zhodnoťte, co jste se naučili od spolupracovníků?
  • Jaké problémy se při řešení vyskytli a jak jste je řešili?
 2. Obchodní znalosti a zkušenosti
  • B1 Jakým způsobem jste měli možnost projevit při řešení svého úkolu dosažené ekonomické znalosti získané během studia?
  • Museli jste si nějakým způsobem znalosti tohoto směru doplnit?
  • Analyzujte části organizace, se kterými jste spolupracovali?
  • Rozveďte obchodní a manažerské schopnosti svých kolegů; uveďte, jakým pro Vás byly přínosem
  • Výčet aktivit – vymezení oblastí, kterých se tyto aktivity týkají
 3. Vedení firmy
  • Jakým způsobem je ve firmě prováděna personální politika?
  • Měl jste možnost reprezentovat nějakým způsobem firmu? (rozveďte)
  • Jakým způsobem je podle Vás prováděna prezentace firmy (nebo reklama)?
 4. Motivace
  • Jakým způsobem jste byl motivován při řešení rutinních nebo dlouhodobých úkolů?
  • Jakým způsobem jste postupovali při řešení (plánování apod.)?
  • Jak jste prezentovali splněné zadání?
 5. Komunikace
  • Prezentovali jste svoji práci (ústně nebo písemně)?
  • Jednali jste se svými kolegy nebo zákazníky?
  • Získávali jste informace pomocí interview?
  • Účastnili jste se aktivně obchodních jednání (příp. prezentace apod.)?
 6. Iniciativa
  • Pracovali jste během praxe samostatně (s jakým výsledkem)?
  • Vyžadovali jste často pomoc vašeho garanta?
  • Měli jste možnost prosadit vlastní nápady či uplatnit svoji kreativitu?
 7. Spolupráce
  • Uveďte, jakým způsobem jste spolupracovali s vašimi kolegy!
  • Jakým způsobem jste se uplatnili v týmové práci?
  • Měli jste při řešení úkolu určitou zodpovědnost příp. měli jste možnost vést tým spolupracovníků?
  • Jakým způsobem jste měli možnost pomoci svým kolegům při řešení úkolu?
  • Jak jste využívali pomoc od vašich spolupracovníků?
 8. Organizace vlastní práce
  • Plánovali jste si svoji práci (jak)?
  • Jak jste si zvolili priority vaší práce?
  • Myslíte, že jste si práci zorganizovali co nejefektivněji? (rozveďte)
  • Splnili jste stanovené termíny? (uveďte konkrétně – v případě, že ne, napište důvod nesplnění)
 9. Rozhodování
  • Rozveďte na konkrétním příkladu vlastní analytický a logický přístup při řešení problému.
  • Museli jste se během praxe rozhodnout při řešení určitého úkolu a jakou jste měli míru zodpovědnosti?
  • Zhodnoťte svůj přístup a dosažené znalosti.
 10. Adaptibilita
  • Poznali jste nové metody při řešení úkolu?
  • Jakým způsobem jste řešili neočekávané problémy?
Oblast technických kompetencí
 1. Softwarová podpora
  • Měli jste možnost pomáhat uživatelům s konkrétním SW vybavením?
  • Měli jste možnost sami se seznámit s některým novým SW balíkem?
  • Měli jste možnost připravit nějaké pokyny či manuály pro uživatele?
  • Prezentovali jste uživatelům některý SW?
  • Instalovali jste uživatelům SW na PC?
 2. Síťové aplikace
  • Jakým způsobem jste pracovali nebo používali síťový SW?
  • Řešili jste nějaký problém pomocí sítě?
  • Zajišťovali jste údržbu sítě?
 3. Analýzy požadavků uživatelů
  • Zjišťovali jste požadavky nebo nároky uživatelů na SW vybavení?
  • Analyzovali jste a definovali jste tyto požadavky?
  • Bylo vaším úkolem seznámit se stávajícím SW systémem?
  • Spolupracovali jste s uživateli nebo s kolegy při hledání efektivních řešení?
 4. Projekty
  • Připravovali jste zprávy nebo návrhy formulářů nebo obrazovek?
  • Měli jste možnost pracovat na řešení zabezpečení dat?
  • Měli jste možnost specifikovat kompletní systém?
  • Měli jste možnost specifikovat dílčí programový modul?
 5. Programování
  • Programovali jste v některém programovacím jazyce (kterém )?
  • Seznámili jste se s novým programovacím jazykem?
  • Testovali jste nějaký nový programový produkt?
  • Použití softwaru při řešení problémů
  • Spolupracovali jste s uživateli některého SW produktu?
  • Prezentovali jste řešení problému (pomocí softwaru)?
  • Použili jste SW produkt při řešení problému (rozveďte)?
 6. Školení
  • Připravovali jste materiál pro školení?
  • Připravovali jste konkrétně kurzy a školili jste?
 7. Implementace a modelování
  • Modelovali jste řešení problémové situace?
  • Spolupracovali jste na úpravě SW při řešení problému?
 8. Výběr SW a HW
  • Spolupracovali jste při návrh nebo příp. výběru SW a HW?
  • Podíleli jste se při analýze chyb SW nebo HW vybavení?
 9. Údržba počítačového systému
  • Podíleli jste se na správě počítačové sítě? (pokud ano, rozveďte)
  • Pomáhali jste uživatelům počítačové sítě?
  • Podíleli jste se na přípravě dokumentace?

Část II – Analýza činnosti

Analýza odborné náplně praxe (činnosti, projekt) v rozsahu cca 10 stran se zaměřením na stěžejní téma v oblasti působení. Rozveďte metody při řešení, důvody, zkušenosti z praxe, cíle, apod.